دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی ارومیه

اطلاعات تماس ها

جهت جستجو افراد لطفا اطلاعاتی از آن را در کادر جستجو زیر تایپ کنید.

بخش پست شغلی نام و نام خانوادگی شماره تماس داخلی شماره تماس مستقیم دور نگار
حوزه ریاست رئیس دانشگاه آقای دکتر شیدایی
حوزه ریاست مسئول دفتر رئیس آقای علمی 203 31980203 33728183
حوزه ریاست مدیرحوزه ریاست، امور بین الملل و روابط عمومی آقای دکتر کاظمی نیا 213 31980213
حوزه ریاست کارشناس روابط عمومی آقای رادپور 311 31980311
حوزه ریاست امور بین الملل آقای مظفرنژاد 254 31980254
حوزه ریاست مسئول دبیرخانه هیئت جذب آقای دکتر بهنیا 257 31980257
حوزه ریاست کارشناس دبیرخانه هیئت جذب خانم حاجی زاده 207 31980207
حوزه ریاست مشاور فرهنگی رئیس آقای گل صنم لو 252 31980252
حوزه ریاست امور دانشجویان شاهد و ایثارگر آقای سید صالحی 233 31980233
حوزه ریاست رئیس نظارت و ارزیابی خانم دکتر سروری 273 31980273
حوزه ریاست مسئول دفتر دانشکده ها وحید محمدزاده 294 31980294
حوزه ریاست کارشناس نظارت و ارزیابی آقای برشنده 273 31980273
حوزه ریاست مدیر طرح و برنامه آقای دکتر حیدری 279 31980279
حوزه ریاست کارشناس طرح و برنامه خانم حسن زاده 278 31980278
حوزه ریاست کارشناس طرح و برنامه خانم صالحی پور 278 31980278
مدیریت حراست مدیر حراست و مشاور آقای چربگو
مدیریت حراست مسئول دفتر حراست آقای ملا ابراهیم لو 211 31980211 33728353
مدیریت حراست مرکز تحقیقات سایبری آقای مختاری پر 33728367
مدیریت حراست اطلاعات و حفاظت فیزیکی 201 و 202 33728180
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری حجت الاسلام والمسلمین امامی
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری متصدی امور دفتر آقای جاویدی 274 و 277 31980274 $217,500
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مدیر اجرایی آقای جوهری 295 31980295
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دفتر هم اندیشی استادان و بسیج اساتید آقای دکتر صادقی 205 31980205
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دفتر خواهران خانم نیکزاد 276 31980276
معاونت آموزشی و پژوهشی معاون آموزشی- پژوهشی آقای دکتر سلوک
معاونت آموزشی و پژوهشی مسئول دفتر آقای عابدکوهی 239 31980239
معاونت آموزشی و پژوهشی مدیر امور آموزش آقای دکتر تقی زاده 288 31980288
معاونت آموزشی و پژوهشی مسئول امور آموزش خانم ثریا 286 31980286
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس آموزش آقای بهبودنیا 293 31980289
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس آموزش آقای جهانگیری 293 31980293
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس آموزش خانم تقوی 289 31980289
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس آموزش خانم موسوی نیا 289 31980289
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس آموزش خانم رشیدی 287 31980287
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس آموزش خانم حسن زاده 286 31980286
معاونت آموزشی و پژوهشی مدیر امور پژوهشی و فناوری آقای دکتر قاسم زاده 282 31980282
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس امور پژوهشی و فناوری آقای حسن زاده 282 31980282
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس امور پژوهشی و فناوری خانم تقی زاده 282 31980282
معاونت آموزشی و پژوهشی رئیس دفتر ارتباط با صنعت آقای دکتر خیری 280 31980280
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس مسئول دفتر ارتباط با صنعت آقای شریفی 280 31980280
معاونت آموزشی و پژوهشی رئیس اداره آموزشهای آزاد و مجازی خانم ایلاتی 268 31980268
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس اداره آموزشهای آزاد و مجازی آقای تاجیک 234 31980234
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس اداره آموزشهای آزاد و مجازی آقای جنگلی 234 31980234
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس اداره آموزشهای آزاد و مجازی آقای قربانی 234 31980234
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس مرکز داده و خدمات رایانه آقای شکری 271 31980271
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس مرکز داده و خدمات رایانه آقای فیوج 271 31980271
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس مرکز داده و خدمات رایانه آقای دودکانی 208 31980208
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس مرکز داده و خدمات رایانه آقای جلالی 208 31980208
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس مرکز داده و خدمات رایانه خانم جلالی 208 31980208
معاونت آموزشی و پژوهشی کتابخانه آقای قربانزاده 284 31980284
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس کتابخانه خانم بحری 284 31980284
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس کتابخانه خانم محمدزاده 284 31980284
معاونت آموزشی و پژوهشی مدیر تحصیلات تکمیلی آقای دکتر بلوکی 218 31980218
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس تحصیلات تکمیلی و مسئول بایگانی آقای فتحی 285 31980285
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس تحصیلات تکمیلی خانم جوادی 285 31980285
معاونت آموزشی و پژوهشی کارشناس تحصیلات تکمیلی خانم گلبازی 285 319850285
معاونت آموزشی و پژوهشی مدیر آزمایشگاه خانم ملکانی 273 31980273
معاونت آموزشی و پژوهشی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آموزشی اقای دکتر ذوالفقاری 264 31980264
معاونت آموزشی و پژوهشی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آموزشی آقای دکتر فاروقی 275 31980275
معاونت آموزشی و پژوهشی مسئول راه اندازی مرکز کار آفرینی اقای دکتر مشهدی کشتیبان 226 31980226
معاونت اداری و پشتیبانی معاون اداری و پشتیبانی آقای دکتر عبداللهی
معاونت اداری و پشتیبانی مسئول دفتر معاونت آقای کحالی 294 31980294
معاونت اداری و پشتیبانی مدیر امور اداری آقای دکتر شیرزاد 250 31980250
معاونت اداری و پشتیبانی مسئول امور اداری آقای مختارپور 206 31980209
معاونت اداری و پشتیبانی کارشناس امور اداری آقای پورستار 206 31980206
معاونت اداری و پشتیبانی کارشناس امور اداری آقای تبریزی 206 31980206
معاونت اداری و پشتیبانی کارشناس امور اداری خانم بابایی 206 31980206
معاونت اداری و پشتیبانی مسئول دبیرخانه مرکزی خانم بابایی 255 31980255
معاونت اداری و پشتیبانی کارشناس دبیرخانه خانم خوش صحبت 251 31980251
معاونت اداری و پشتیبانی کارشناس دبیرخانه خانم بابازاده 251 31980251
معاونت اداری و پشتیبانی مدیر امور حقوقی آقای مختارپور 206 31980206
معاونت اداری و پشتیبانی رئیس اداره فنی و طرح های عمرانی آقای محبوبه ای 256 31980256
معاونت اداری و پشتیبانی کارشناس اداره فنی و طرح های عمرانی آقای افشاری 256 31980256
معاونت اداری و پشتیبانی کارشناس اداره فنی و طرح های عمرانی آقای خلیلی 256 31980256
معاونت اداری و پشتیبانی کارشناس اداره فنی و طرح های عمرانی آقای سهراب پور 256 31980256
معاونت اداری و پشتیبانی مدیر امور مالی آقای سلیمانی 240 31980240
معاونت اداری و پشتیبانی مسئول تنظیم و صدور اسناد حسابداری آقای شریفی 246 31980246
معاونت اداری و پشتیبانی مسئول اعتبارات آقای سید طباطبایی 302 31980302
معاونت اداری و پشتیبانی مسئول تنظیم حساب خانم باقرزاده 298 31980298
معاونت اداری و پشتیبانی مسئول حقوق و دستمزد خانم حنیفه 237 31980237
معاونت اداری و پشتیبانی مسئول وصول درآمد خانم علیزاده 301 31980301
معاونت اداری و پشتیبانی مسئول دبیرخانه امور مالی و مسئول صدور چک خانم فرجی 244 31980244
معاونت اداری و پشتیبانی عامل مالی معاونت آموزشی و پژوهشی آقای صالحی 242 31980242
معاونت اداری و پشتیبانی عامل مالی معاونت دانشجویی و فرهنگی خانم غنی زاده 253 31980253
معاونت اداری و پشتیبانی مدیر اداره اموال آقای وجدانی 303 31980303
معاونت اداری و پشتیبانی امین اموال آقای احمدنژاد 303 31980303
معاونت اداری و پشتیبانی مدیر تدارکات علی کاظمی 299 31980299
معاونت اداری و پشتیبانی کارشناس تدارکات آقای بابایی 220 31980220
معاونت اداری و پشتیبانی کارشناس تدارکات رضا باقری 299 31980299
معاونت اداری و پشتیبانی مدیر امور عمومی و پشتیبانی آقای کرامت 222 31980222
معاونت اداری و پشتیبانی مسئول انبار آقای عبادی 209 31980209
معاونت اداری و پشتیبانی کارشناس امور مالی آقای محمد حاجی نژاد 245 31980245
معاونت دانشجویی فرهنگی مدیریت دانشجویی دکتر رضازاده 217 31980217
معاونت دانشجویی فرهنگی مدیریت فرهنگی دکتر علی اصغری 216 31980216
معاونت دانشجویی فرهنگی کارشناس فرهنگی خانم ارشدی 253 31980253
معاونت دانشجویی فرهنگی کارشناس فرهنگی خانم غنی زاده 253 31980253
معاونت دانشجویی فرهنگی کارشناس فرهنگی خانم قهرمانی 225 31980225
معاونت دانشجویی فرهنگی کارشناس فرهنگی رضا محمدزاده 225 31980225
معاونت دانشجویی و فرهنگی عامل مالی معاونت دانشجویی و فرهنگی خانم یمین 219 31980219
معاونت دانشجویی و فرهنگی کمسیون بررسی موارد خاص دانشگاهی خانم یمین 263 31980263
معاونت دانشجویی فرهنگی کارشناس تغذیه خانم رسولی 270 31980270
معاونت دانشجویی فرهنگی کارشناس تغذیه مهدی کاظمی 270 31980270
معاونت دانشجویی فرهنگی کارشناس صندوق رفاه دانشجویان خانم قربانی 306 31980306
معاونت دانشجویی فرهنگی مسئول امور سراهای دانشجویی یاسر عبدیلی 309 31980309
معاونت دانشجویی فرهنگی کارشناس امور سراهای دانشجویی خانم نیکخو 309 31980309
معاونت دانشجویی فرهنگی مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی ثمره ای 219 31980219
معاونت دانشجویی فرهنگی کارشناس تربیت بدنی خانم رسولی آذر 232 31980232
معاونت دانشجویی فرهنگی کارشناس تربیت بدنی امید سلیمانپور 232 31980232
معاونت دانشجویی فرهنگی مسئول مرکز مشاوره صفر گلصنملو 252 31980252
معاونت دانشجویی فرهنگی کارشناس مرکز مشاوره خانم پرهام نیا 252 31980252
معاونت دانشجویی فرهنگی انباردار تغذیه فرامرز پورایراندوست 270 31980270
پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه رئیس پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه آقای دکتر سلوک 239 31980239
پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه کارشناس آموزش خانم فرجاد 292 31980292
دانشکده محیط زیست سرپرست راه اندازی دانشکده محیط زیست اقای دکتر مختاریان 221 31980221
گروه مهندسی معدن مدیر گروه مهندسی معدن آقای دکتر مختاریان 221 31980221
گروه مهندسی معدن عضو هیئت علمی آقای دکتر پورمیرزایی 248 31980248
گروه مهندسی معدن عضو هیئت علمی آقای دکتر حسین زاده 314 31980314
گروه مهندسی معدن عضو هیئت علمی آقای دکتر سهرابیان 262 31980262
گروه مهندسی معدن عضو هیئت علمی آقای دکتر علی یاری 274 31980274
گروه مهندسی معدن عضو هیئت علمی آقای دکتر میکائیل 314 31980314
گروه مهندسی معدن عضو هیئت علمی اقای دکتر بخت آور 264 31980264
گروه مهندسی معدن عضو هیئت علمی اقای دکتر علی پور
گروه مهندسی معدن عضو هیئت علمی اقای دکتر اسمعیل زاده
گروه مهندسی مواد مسئول برنامه ریزی آقای دکترحاجی زاده 312 31980312
گروه مهندسی مواد عضو هیئت علمی آقای دکتر بهمنی اسکویی 221 31980221
گروه مهندسی مواد عضو هیئت علمی آقای دکتر میرآقایی 316 31980316
گروه مهندسی مواد عضو هیئت علمی آقای دکتر عباسی چیانه 319 31980319
گروه مهندسی عمران عضو هیئت علمی
گروه مهندسی عمران مدیر گروه مهندسی عمران آقای دکتر شکسته بند 228 31980228
گروه مهندسی عمران عضو هیئت علمی آقای دکتر اصغری 313 31980313
گروه مهندسی عمران عضو هیئت علمی آقای دکتر شافعی 313 31980313
گروه مهندسی عمران عضو هیئت علمی آقای دکتر شیرزاد 250 31980250
گروه مهندسی عمران عضو هیئت علمی اقای دکتر مکاری رحمدل 258 31980258
گروه فیزیک مدیر گروه فیزیک آقای دکتر بهنیا 257 31980257
گروه فیزیک عضو هیئت علمی آقای دکتر بهبودنیا 227 31980227
گروه فیزیک عضو هیئت علمی آقای دکتر عزیز آغچه قلعه 257 31980257
گروه فیزیک عضو هیئت علمی اقای دکتر حاصلی 233 31980233
گروه فیزیک عضو هیئت علمی خانم دکتر فتحی زاده 229 31980229
گروه فیزیک عضو هیئت علمی خانم دکتر اقبالی فام
گروه ریاضی مدیر گروه ریاضی خانم دکتر نباتی 317 31980317
گروه ریاضی عضو هیئت علمی خانم دکتر اسکویی 249 31980249
گروه ریاضی عضو هیئت علمی خانم دکتر بیگلری 235 31980235
گروه ریاضی عضو هیئت علمی اقای دکتر باقر زاده 221 31980221
گروه ریاضی عضو هیئت علمی اقای دکتر سلطانی 300 31980300
گروه نساجی مسئول برنامه ریزی آقای دکتر میرسعید حصاریان
گروه نساجی عضو هیئت علمی خانم دکتر شاه مرادی
گروه نساجی عضو هیئت علمی خانم دکتر هاشمی کیا
دانشکده فناوری های صنعتی سرپرست راه اندازی دانشکده فناوری های صنعتی آقای دکتر نصرالهی 241 31980241
گروه برق مدیر گروه مهندسی برق مدیر گروه مهندسی برق 258 31980258
گروه برق عضو هیئت علمی آقای دکتر اسماعیلی 274 31980274
گروه برق عضو هیئت علمی خانم دکتر بابازاده 272 31980272
گروه برق عضو هیئت علمی آقای دکتر پوراسد 226 31980226
گروه برق عضو هیئت علمی آقای دکتر تیموری 300 31980300
گروه برق عضو هیئت علمی اقای دکتر برج خانی
گروه برق عضو هیئت علمی آقای دکتر ذوالفقاری 264 31980264
گروه برق عضو هیئت علمی اقای دکتر سید عالی نژاد 316 31980316
گروه برق عضو هیئت علمی اقای دکتر عزتی 223 31980223
گروه برق عضو هیئت علمی آقای دکتر علی اصغری 216 31980216
گروه برق عضو هیئت علمی آقای دکتر کاظمی نیا 213 31980213
گروه برق عضو هیئت علمی اقای دکتر کلب خانی 259 31980259
گروه برق عضو هیئت علمی آقای دکتر نجفی
گروه مهندسی اپتیک و لیزر مسئول برنامه ریزی آقای دکتر جانقوری 214 31980214
گروه مهندسی اپتیک و لیزر عضو هیئت علمی اقای دکتر رازی 313 31980313
گروه مهندسی اپتیک و لیزر عضو هیئت علمی آقای مهندس خداویردی زاده 233 31980233
گروه مهندسی اپتیک و لیزر عضو هیئت علمی آقای دکتر عبداللهی شریف 312 31980312
گروه مهندسی صنایع مدیر گروه مهندسی صنایع آقای دکتر جهانگشای 365 31980265
گروه مهندسی صنایع عضو هیئت علمی آقای دکتر تقی زاده 288 31980288
گروه مهندسی صنایع عضو هیئت علمی آقای دکتر جعفرزاده 266 31980266
گروه مهندسی صنایع عضو هیئت علمی آقای دکتر دباغ 312 31980312
گروه مهندسی صنایع عضو هیئت علمی آقای دکتر صبری 265 31980265
گروه مهندسی صنایع عضو هیئت علمی آقای دکتر عبداله زاده 287 31980257
گروه مهندسی صنایع عضو هیئت علمی آقای دکتر عمرانی 312 31980312
گروه مهندسی صنایع عضو هیئت علمی اقای دکتر مرادی
گروه مهندسی صنایع عضو هیئت علمی اقای دکتر کامران
گروه مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر آقای دکتر نصرالهی 241 31980241
گروه مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر عضو هیئت علمی آقای دکتر احمدی
گروه مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر عضو هیئت علمی آقای دکتر سلوک 239 31980239
گروه مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر عضو هیئت علمی آقای دکتر طهمورث نژاد 236 31980236
گروه مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر عضو هیئت علمی اقای دکتر سرمدی 248 31980248
گروه مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر عضو هیئت علمی اقای دکتر بلوکی اسپیلی 218 31980218
گروه مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر عضو هیئت علمی اقای مهندس قاسم زاده 208 31980208
گروه مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر عضو هیئت علمی اقای دکتر رشیدی 241 31980241
دانشکده انرژی های تجدید پذیر سرپرست راه اندازی دانشکده انرژی های تجدید پذیر اقای دکتر افغان 227 31980227
گروه مهندسی مکانیک مدیر گروه آقای دکتر یکانی 214 31980214
گروه مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی خانم دکتر باقرزاده 235 31980235
گروه مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی آقای دکتر حسن زاده 238 31980238
گروه مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی آقای دکتر حسینی 32247536
گروه مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی آقای دکتر رضازاده 217 31980217
گروه مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی آقای دکتر زارع 228 31980228
گروه مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی آقای دکتر سلطانی پور 260 31980260
گروه مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی آقای دکتر صادقی 205 31980205
گروه مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی اقای دکتر دادوند
گروه مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی آقای دکتر عبدالهی 297 31980294
گروه مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی اقای دکتر رحمانی 259 31980259
گروه مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی آقای دکتر عزیزی 219 31980219
گروه مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی آقای دکتر فاروقی 275 31980275
گروه مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی آقای دکتر مبادرثانی 226 31980226
گروه مهندسی ساخت و تولید مدیر گروه اقای دکتر مشهدی کشتیبان 226 31980226
گروه مهندسی ساخت و تولید عضو هیئت علمی اقای دکتر کارگر نژاد
گروه مهندسی ساخت و تولید عضو هیئت علمی اقای دکتر عبدی بهنق 259 31980259
گروه مهندسی ساخت و تولید عضو هیئت علمی اقای دکتر خلیل پور اذر 214 31980214
گروه مهندسی ساخت و تولید عضو هیئت علمی اقای دکتر عبدالهی 294 31980294
گروه مهندسی شیمی مدیر گروه مهندسی شیمی آقای دکتر رفیعی 269 31980269
گروه مهندسی شیمی عضو هیئت علمی خانم دکتر بهادری 317 31980317
گروه مهندسی شیمی عضو هیئت علمی آقای دکتر بهروز سرند 238 31980238
گروه مهندسی شیمی عضو هیئت علمی خانم دکتر جلیل نژاد 229 31980229
گروه مهندسی شیمی عضو هیئت علمی خانم دکتر سالم 249 31980249
گروه مهندسی شیمی عضو هیئت علمی آقای دکتر سیروس آذر 319 31980319
گروه مهندسی شیمی عضو هیئت علمی آقای دکتر قاسم زاده 282 31980282
گروه مهندسی شیمی عضو هیئت علمی آقای دکتر مشکوه 241 31980241
گروه مهندسی شیمی عضو هیئت علمی خانم دکتر حسینی 272
گروه شیمی مسئول برنامه ریزی آقای دکتر قدیری 224 31980224
گروه شیمی عضو هیئت علمی آقای دکتر خیری 280 31980280
گروه شیمی عضو هیئت علمی آقای دکتر افغان 227 31980227
گروه مهندسی هوافضا مسئول برنامه ریزی خانم دکتر قناتی 229 31980229
گروه مهندسی هوافضا عضو هیئت علمی اقای دکتر بیاتی 233 31980233
گروه مهندسی هوافضا عضو هیئت علمی آقای مهندس معرفت 300 31980300
گروه تربیت بدنی مسئول برنامه ریزی خانم دکتر سروری 273 31980273
گروه تربیت بدنی عضو هیئت علمی آقای کیومرثی 232 31980232
گروه تربیت بدنی عضو هیئت علمی آقای دکتر حیدری 279 31980279
گروه معارف مسئول برنامه ریزی حاج آقا رضا شکرزاده 295 31980295
گروه معارف عضو هیئت علمی حاج آقا صمیمی راد حسن 295 31980295
مرکز نوآوری و رشد مدیر مرکز آقای دکتر مشکوه 32247516
مرکز نوآوری و رشد آقای حبیب زاه 32247516